Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nhà giáo giáo dục nghề nghiệp - nhiệm vụ cấp bách

(Dân sinh) - Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vai trò quan trọng trong việc cung ứng nhân lực có kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập.

27/09/2020 10:13

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nhà giáo giáo dục nghề nghiệp - nhiệm vụ cấp bách