THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 06:16

Giáo viên phổ thông được kiêm nhiệm tối đa bao nhiêu chức vụ?

Theo Điều 9 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT (sửa đổi tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT) quy định chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường như sau.
infographic 7

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh