THỨ SÁU, NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023 06:33

Hà Giang: Từng bước giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới

(Dân sinh) - Với trên 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với nhiều thôn đặc biệt khó khăn khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ tạo sức bật để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Phụ nữ xã Phố Cáo tham gia làm đường Nông thôn mới.

Phụ nữ xã Phố Cáo tham gia làm đường Nông thôn mới.

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với vùng DTTS và miền núi. 

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đồng Văn. Từng người dân và cộng đồng ngày càng thấy được lợi ích thiết thực và đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Điều đó được minh chứng bằng kết quả xã Lũng Cú đã đạt chuẩn NTM năm 2020; 10/17 xã hoàn thành tiêu chí giao thông, 17/17 xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi, 14/17 xã hoàn thành tiêu chí điện, 17/17 xã hoàn thành tiêu chí giáo dục, tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đến nay, toàn huyện đạt được 216 tiêu chí, bình quân đạt 12,7 tiêu chí/xã, có 2 xã Sà Phìn, Sủng Là đạt trên 15 tiêu chí, 14 xã còn lại đạt trên 11 tiêu chí; có 22/197 thôn đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đạt 16,48 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 6%/năm.

Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Hoàng Văn Thịnh, cho biết: Để phát huy nội lực, tạo đà  xây dựng NTM theo hướng bền vững, huyện xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, được sự sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động tham gia trực tiếp của người dân; lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước cùng với huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng NTM đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống địa phương, trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đến năm 2025, huyện phấn đấu đạt tỷ lệ 100% số thôn biên giới đạt tiêu chí về điện và tiêu chí giao thông; có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM; xã Phố Là đạt chuẩn vào năm 2024, xã Sủng Là đạt chuẩn vào năm 2025, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM 3/17 xã, đạt 17,64%. Số thôn đạt chuẩn NTM tăng thêm 113 thôn; nâng tổng số thôn đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 119 thôn/197 thôn, đạt 60,4%. Nâng tiêu chí hoàn thành thêm 29 tiêu chí, tổng tiêu chí trên địa bàn huyện đạt 245 tiêu chí, bình quân đạt 14,4 tiêu chí/xã, không còn xã hoàn thành dưới 13 tiêu chí.

Trong năm 2023, huyện phấn đấu hoàn thành tăng thêm 12 tiêu chí, khắc phục hoàn thành 11 tiêu chí còn thiếu nội dung so với bộ tiêu chí của giai đoạn 2021-2025, nâng tổng số tiêu chí đạt là 214 tiêu chí, bình quân 12,58 tiêu chí/xã; thực hiện 32 thôn đạt từ 10 tiêu chí trở lên, trong đó tăng thêm 21 thôn đạt chuẩn NTM, nâng tổng số thôn đạt chuẩn là 33 thôn.

Sau hơn 12 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Đồng Văn ngày khởi sắc. Đời sống người dân từng bước cải thiện, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, đường giao thông nông thôn bê tông hóa, từ đó tạo đà để huyện bứt phá vươn lên.

QUÝ ĐỨC

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh