THỨ BA, NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2022 04:44

Hà Nội: 70% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có tủ sách điện tử được số hóa

Hà Nội sẽ đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả…
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đó tinh thần nêu trong Kế hoạch số 279/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nêu rõ, các cấp, ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp của thành phố. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật, hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp…

Về mục tiêu, thành phố phấn đấu 90-100% cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng cơ sở. 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp. 100% người học trong các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận.

Bên cạnh đó, 100% trường cao đẳng, trường trung cấp triển khai công tác, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế; tích hợp, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với hoạt động giáo dục chính trị đầu khóa trong môn học pháp luật và một số môn học khác theo chương trình đào tạo. 70% cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó 100% trường cao đẳng, trung cấp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử và học liệu được số hóa...

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027" trên địa bàn TP.

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu phấn đấu 90-100% cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, PBGDPL theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Nội dung tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng cơ sở; tập trung vào những vấn đề mà người học, xã hội quan tâm; kết hợp giữa công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

Bên cạnh đó, phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Bảo đảm, 100% người học trong các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận.

TP Hà Nội cũng phấn đấu 100% trường cao đẳng, trường trung cấp triển khai công tác, tuyên truyền, PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế; tích hợp, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với hoạt động giáo dục chính trị đầu khóa, trong môn học Pháp luật và một số môn học khác theo chương trình đào tạo.

70% cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó 100% trường cao đẳng, trường trung cấp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử và học liệu được số hóa.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh