THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 08:31

Hà Nội phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Đây là nội dung Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 28/11/2022 của Thành ủy Hà Nội về Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, họp từ ngày 21 - 23/11/2022, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản của Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; giao Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn chỉnh chương trình nêu trên và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định.

Hội nghị cũng cơ bản thống nhất kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, do Ban Thường vụ Thành ủy trình; đồng thời, giao Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu một số nội dung sau để hoàn thiện kế hoạch và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định; trong đó, điều chỉnh về kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề từ Quý I đến Quý III/2023, tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện sau kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và Thành phố; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nghị quyết, quy định về công tác cán bộ; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình và nghị quyết về văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa. 

Hội nghị cũng cơ bản tán thành nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công, tài sản công, giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo, kế hoạch, đề án nêu trên và trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đối với nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Về báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hai khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện báo cáo và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, phấn đấu hoàn thành toàn diện các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh