Tag Hà Nội, quận Cầu Giấy, tặng quà cho trên 8.000 lượt gia đình, hộ nghèo, hộ cận nghèo, Chương trình mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020.

Không tìm thấy kết quả phù hợp!