THỨ BA, NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2022 02:20

Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Hoài bão lớn nhất của Hồ Chí Minh là Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được tự do hạnh phúc. Tháng 1/1946, khi trả lời các nhà báo nước ngoài với tư cách là Chủ tịch Chính phủ, Người nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” .

 

Hoài bão lớn nhất đó là động lực thúc đẩy Hồ Chí Minh dấn thân đến các nẻo đường của nhiều quốc gia trên thế giới để khảo sát, tìm hiểu các học thuyết và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng, nhằm xây dựng một hệ quan điểm toàn diện về cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của dân tộc và phù hợp với xu thế tiến hóa của nhân loại trong thời đại mới. Hệ thống quan điểm cách mạng của Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển lên tầm cao mới giá trị tinh thần truyền thống tư tưởng và văn hóa của dân tộc, kết hợp với sự chọn lọc, tổng hòa và phát triển biện chứng giá trị tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa tư tưởng các cuộc cách mạng Âu – Mỹ ở thế kỷ XVII, XVIII và đặc biệt là học thuyết cách mạng của Mác - Lênin. Hệ thống quan điểm tư tưởng cách mạng đó mang tầm vóc lịch sử một học thuyết về giải phóng và phát triển vì độc lập, tự do.

Thực hiện học thuyết độc lập tự do của Hồ Chí Minh ở một nước vốn là thuộc địa, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp kém cỏi, dân số chủ yếu là nông dân tất phải diễn ra lâu dài, về đại thể phải thực hiện bằng ba chiến lược cách mạng nối tiếp nhau, trước hết là cách mạng giải phóng dân tộc, qua cách mạng dân chủ nhân dân, tạo tiền đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Muốn đưa sự nghiệp cách mạng đó đến thắng lợi, trước hết phải có đảng cách mạng được vũ trang bằng một học thuyết cách mạng sáng tạo làm cơ sở tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, có cương lĩnh đường lối cách mạng khoa học được xây dựng cho phù hợp với lịch sử, đất nước, con người Việt Nam và đảng phải được tổ chức khoa học, chặt chẽ, đặc biệt phải có đội ngũ đảng viên có lý tưởng và đạo đức cách mạng, kiên trung chiến đấu vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.

Vấn đề đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ đảng viên liên quan đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự thành bại của cách mạng. Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn.

Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo”. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không thể lãnh đạo được nhân dân. Chính vì vậy ngay từ khi chuẩn bị và thành lập Đảng và suốt trong các chặng đường đấu tranh, Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo xây dựng về chiến lược cách mạng và giáo dục đào tạo rèn luyện đội ngũ đảng viên của Đảng thực sự là những chiến sĩ cách mạng mẫu mực. Bài Tư cách một người cách mệnh, bài giảng đầu tiên trong tác phẩm Đường cách mệnh tại lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu thể hiện những nội dung cơ bản về đạo đức cách mạng của các chiến sĩ cộng sản Việt Nam. Người chiến sĩ cách mạng phải giữ vững ý chí chiến đấu, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết, kiên trì và nhẫn nại, dám xả thân hy sinh thân mình vì nghĩa lớn của dân tộc, xem thường danh vị ngôi thứ, tiền bạc bất chính. Chính nhờ xây dựng được một đội ngũ những chiến sĩ cách mạng mẫu mực, Đảng ta đã vượt qua mọi thử thách gian nguy, đã lãnh đạo toàn dân tộc ta tiến lên, dẫn đến thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một nhà nước chung của cả dân tộc.

Từ ngày 10/9/1965, Hồ Chí Minh đã viết bản Di chúc lịch sử vô cùng quý báu. Đó là những lời căn dặn cuối cùng của Người, những tình cảm và niềm tin của Người đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang chiến đấu trên các mặt trận và cho cả các thế hệ mai sau của Việt Nam, phải giương cao mãi ngọn cờ thiêng liêng là quyền độc lập dân tộc, quyền tự do hạnh phúc cho toàn dân… Để thực hiện và giữ vững mục tiêu lý tưởng độc lập, tự do, trước hết phải có Đảng cách mạng lãnh đạo. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập và rèn luyện. Di chúc của Người viết:

“Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con mắt của mình.

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh, tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

 

 

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.”

Bản Di chúc của Hồ Chí Minh viết từ tháng 5/1965, là tài liệu tuyệt mật, đến tháng 9/1969, mới được công bố công khai. Song trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Người đã thường xuyên quan tâm nhiệm vụ xây dựng Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên về ý chí chiến đấu, về tư cách đạo đức cách mạng, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân.

Tháng 6/1968, trong một buổi làm việc với một số cán bộ Tuyên giáo Trung ương Đảng về việc làm và xuất bản sách “Người tốt, việc tốt”, Hồ Chí Minh đã cảnh báo về nguy cơ suy thoái có thể xảy ra đối với một dân tộc, một đảng, một con người.

Tiếp đến, ngày 3/2/1969, Hồ Chí Minh cho công bố bài Nâng cao đạo đức cách  mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Người biểu dương những cán  bộ, đảng viên anh dũng gương mẫu trong chiến đấu và sản xuất, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau. Song bên cạnh những đồng chí ấy, còn có một số đảng viên thấp kém về đạo đức, phẩm chất mang nặng chủ nghĩa cá nhân, tham ô, hủ hóa, lãng phí, tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, xa rời thực tế, quan liêu, mệnh lệnh, mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng. Chính vì vậy, phải ra sức tăng cường giáo dục về lý tưởng, về đạo đức cách mạng, phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng…làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong cách mạng.

Mỗi cán bộ, đảng viên và đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cao cấp phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư như Hồ Chủ tịch đã căn dặn.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua biết bao khó khăn, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đổi mới xây dựng đất nước, đưa lịch sử dân tộc Việt Nam tiến vào một kỷ nguyên mới.Giữ gìn và nâng cao đạo đức cách mạng, loại trừ chủ nghĩa cá nhân là một yêu cầu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, nhất là khi Đảng trở thành một đảng cầm quyền.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân… Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng…” .

Lời cảnh báo của Hồ Chí Minh từ năm 1969, đang có giá trị thực tiễn nóng hổi, nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở hãy tiếp tục học tập, thực hiện Di chúc của Người, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, loại ra khỏi hàng ngũ của Đảng và Nhà nước sự tha hóa, biến chất về tư tưởng, đạo đức… để đẩy lùi nguy cơ lớn đang đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Phải đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng về tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Đây thực sự là nhiệm vụ then chốt và cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta hiện nay.

PGS.NGND Lê Mậu Hãn

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh