THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2023 06:12

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho quân nhân

(Dân sinh) - Theo Điều 6 Thông tư 136/2020/TT-BQP, hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư 56/2017/TT-BYT, cụ thể như sau.
infographic 6

Thời hạn giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho quân nhân

Cụ thể tại Điều 7 Thông tư 136/2020/TT-BQP, thời hạn giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại (1) và (2) mục 1 cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, người sử dụng lao động hoàn thành việc giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động.

- Trường hợp hồ sơ không được giải quyết thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho người lao động biết bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh