THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2022 05:18

Hà Nội:

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính trong bối cảnh dịch Covid-19

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 490/UBND-KSTTHC về thực hiện kết quả khảo sát thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, để tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh dịch Covid-19, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; nghiên cứu, tiếp thu các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, hình thành các dữ liệu dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến giữa Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố với hệ thống thông tin “một cửa điện tử” của thành phố theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trên cơ sở tái cấu trúc các quy trình thủ tục, tạo thuận lợi cho người dùng.

Trong công văn này, UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế về quy định và thực thi liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn với các chỉ tiêu cải cách cụ thể.

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố về các hình thức khen thưởng, kỷ luật để tạo động lực, bảo đảm tính nghiêm túc, hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

THANH MẠNH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh