CHỦ NHẬT, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2022 03:04

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021: Khẳng định sức mạnh con người Việt Nam trong dòng chảy lịch sử

Hội nghị văn hoá toàn quốc diễn ra vào ngày 24/11 đang là sự kiện thu hút sự quan tâm, chú ý của toàn xã hội. Điều đó nói lên tính thời sự, tầm quan trọng của vấn đề xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đang đặt ra những vấn đề cấp thiết mà xã hội kỳ vọng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng ta luôn xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng con người. Nghị quyết 33 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI (2014) đưa ra vấn đề "Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam", nhấn mạnh xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp với 7 đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Ðại hội lần thứ XII của Ðảng (2016) yêu cầu "Ðúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".

Ðại hội lần thứ XIII vừa qua (2021) nhấn mạnh: "Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới".

Kể từ nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII cách đây hơn 20 năm, đã có một số công trình nghiên cứu lớn về giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Nhưng tất cả vẫn chỉ là những phương án, chưa đi đến thống nhất. Đại hội XIII đặt ra yêu cầu xây dựng hệ giá trị Việt Nam như một nhiệm vụ cấp bách sau 35 năm đổi mới. Hệ giá trị quốc gia giống như một biểu tượng, thống nhất ý chí của cả dân tộc, hướng tới mục tiêu chung. Hệ giá trị gia đình - tế bào quan trọng nhất của xã hội và cốt lõi nhất là hệ giá trị con người Việt Nam.

Xác định hệ giá trị là câu hỏi lớn, không thể một sớm một chiều. Trong lúc ấy, rất cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, sự gương mẫu trong cán bộ đảng viên và phát huy vai trò của giới văn sĩ trí thức.

Theo các nhà nghiên cứu, những giá trị truyền thống của người Việt cần được phát huy như yêu nước, yêu hòa bình, ý chí độc lập tự cường, đoàn kết, nhân ái và trong thời kỳ mới cần bổ sung những phẩm chất như sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương. Cả trăm triệu người sẽ làm sức mạnh văn hóa dân tộc vĩ đại, vì sự phát triển bền vững đất nước.

5 - ok

Trong lịch sử dân tộc, trước mỗi giai đoạn cam go thử thách hay trong gian khó, "sức mạnh mềm" Việt Nam luôn sáng lên. Tinh thần Việt Nam được hun đúc và tỏa sáng qua hàng nghìn năm lịch sử, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, qua 35 năm công cuộc đổi mới đất nước và 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Năm 2020, lần đầu tiên Việt Nam có tên trong số 52 nước có Chỉ số phát triển con người cao. Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Những bước tiến ấy, chính là nhờ Đảng phát huy sức lao động sáng tạo của mọi giai tầng xã hội. Sức mạnh mềm, lần đầu tiên được Đại hội Đảng XIII đề cập, để "hiện thực hóa khát vọng hùng cường".

Suốt 2 năm qua, trong cuộc chiến chống Covid-19, cả đất nước cùng đồng lòng chống dịch. Hơn bao giờ hết, sức mạnh nội sinh của dân tộc lại trỗi dậy mạnh mẽ. Mọi giai tầng trong xã hội, từ những người ở tuyến đầu đến những người dân: già, trẻ, gái, trai đều mang trong mình tinh thần vì Tổ quốc, vì nhân dân. Những giá trị, tinh thần tốt đẹp sẽ thôi thúc mỗi người Việt cống hiến hết mình trong lao động và sáng tạo, vì một Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh