Theo Điều 10 Thông tư 58/2020/TT-BCA, ngoài việc đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe thì người dân có thể đăng ký xe online. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết.

3
4

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

10/08/2022