CHỦ NHẬT, NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2022 08:18

Hướng dẫn tiêu chí quy hoạch đối với xã nông thôn mới

Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, trong đó có hướng dẫn tiêu chí về quy hoạch.
Empty
Empty

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh