THỨ BẨY, NGÀY 20 THÁNG 08 NĂM 2022 03:50

Hướng dẫn xét hoàn thành Chương trình xóa mù chữ

Theo Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành và có hiệu lực từ ngày 27/8/2022, thay thế cho Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT, quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ. Theo đó, hướng dẫn xét hoàn thành Chương trình xóa mù chữ như sau.
infographic 2 (1)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh