Theo Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP) quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau.

Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

23/07/2022