Trường hợp cá nhân không tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định sẽ bị phạt tối đa 40.000.000 đồng. Đối với tổ chức, mức phạt này có thể lên đến 80.000.000 đồng.

Empty

Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là loại bảo hiểm bồi thường cho khách hàng khi có những tổn thất hoặc những thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Khi tham gia loại bảo hiểm này, người tham gia được bảo hiểm chi trả bảo vệ về người và tài sản, hỗ trợ chi trả xây dựng, sửa chữa lại.

Theo quy định tại Điều 9 Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) về bảo hiểm cháy, nổ thì cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân khác tham gia bảo hiểm cháy, nổ.

Chính phủ quy định danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, điều kiện, mức phí bảo hiểm cháy, nổ, số tiền bảo hiểm tối thiểu và thành lập doanh nghiệp nhà nước kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ tại Nghị định 23/2018/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 97/2021/NĐ-CP). Nếu các đối tượng được áp dụng không tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì sẽ phải nộp phạt theo quy định pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 97/2021/NĐ-CP (thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP) thì đối tượng áp dụng của Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy.

Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

15/05/2022