Kỳ vọng Đại hội XIII sẽ bầu chọn những cán bộ có tâm, có tầm để lãnh đạo đất nước

16:58 - 30/01/2021
Kỳ vọng Đại hội XIII sẽ bầu chọn những cán bộ có tâm, có tầm để lãnh đạo đất nước

(Dân sinh) - Đại hội XIII Đảng cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội. Các đảng viên và nhân dân cả nước đánh giá cao những nội dung của dự thảo Báo chính trị. Đồng thời, kỳ vọng Đại hội sẽ chọn ra những cán bộ có tâm, có tầm để lãnh đạo đất nước.

Đảng viên Đào Thị Minh Thúy (TP Vinh, Nghệ An): Điểm mới trong Báo cáo chính trị là Đảng xác định phải đổi mới về tư duy, xây dựng một cách đồng bộ về thể chế

Tôi đồng tình, thống nhất rất cao với 5 quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng; 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 3 đột phá chiến lược được đưa ra tại Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII. Đặc biệt, tôi đánh giá cao Văn kiện Đại hội XIII. Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có kế thừa những giá trị cũ, phát huy những điểm mới trên cơ sở nghiên cứu khoa học rất bài bản, với 60 cuộc hội thảo, 50 đoàn đi khảo sát thực tế và 80 báo cáo đánh giá từ các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, trải qua 30 lần chỉnh lý. 

Kỳ vọng, Đại hội XIII sẽ bầu chọn những cán bộ có tâm, có tầm để lãnh đạo đất nước - Ảnh 1.

Đảng viên Đào Thị Minh Thúy (TP Vinh, Nghệ An).

Văn kiện rất cô đọng, súc tích, rất thực tiễn, có tính khái quát cao những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua và trong 35 năm đổi mới của đất nước. 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp trong báo cáo đều rất "căn cơ", trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, nhất là kiên định đi theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng thời trong quá trình thực tiễn phải đổi mới để đáp ứng thời cuộc và xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời kỳ tới. Báo cáo chính trị đã đánh giá tổng hợp khái quát kết quả Đảng ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục và đặc biệt là xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, việc Đảng ta xác định phải đổi mới về tư duy, xây dựng một cách đồng bộ về thể chế, đây là điểm mới trong Báo cáo chính trị. 

Tôi tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, chắc chắn mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tôi mong muốn dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ đưa đất nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ đó đưa đất nước ta lên bước phát triển mới như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: "Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Đồng thòi mong muốn, nước ta tiếp tục tập trung đầu tư các nguồn lực cho kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đường bộ. Cùng với đó đầu tư cho đường sắt, đường thủy để giảm áp lực đường bộ và giảm chi phí logistic, từ đó tăng khả năng cạnh tranh cấp quốc gia, từ đó giải được bài toán về đầu tư hạ tầng. Ngoài ra, chú trọng các vấn đề về phát triển kinh tế, môi trường và đất đai, tài nguyên khoáng sản, bởi đây là những nút thắt cần tháo gỡ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Hà Nội): Công tác cán bộ là then chốt trong sự phát triển

Tôi đánh giá cao việc dự thảo các Văn kiện đã xác định việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra. Đảng ta đã khẳng định, công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" và có thể nói trong nhiệm kỳ qua công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng, Đảng ta đã lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả rất to lớn. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ đã góp phần rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội XIII cũng là một cơ hội để Đảng ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Kỳ vọng, Đại hội XIII sẽ bầu chọn những cán bộ có tâm, có tầm để lãnh đạo đất nước - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Hà Nội).

Theo tôi, để đưa đất nước đi lên, cán bộ chính là những đầu tàu sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Công việc muốn tốt hơn, thông suốt hơn thì từng cán bộ phải tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ. Các đơn vị, tổ chức phải rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ kế cận thường xuyên để có hướng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ cán bộ, không để xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu cán bộ từng cấp, đảm bảo đúng quy trình, quy định, trình độ, năng lực chuyên môn công tác.

Báo cáo lần này là xác định những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ Đại hội XII, có thể nâng lên tầm lý luận của Đảng, lý luận cách mạng trong nhiệm kỳ mới. Trong đó đặc biệt lưu ý đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh toàn diện; xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị và xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, để thật sự "lấy dân làm gốc".

Thời gian qua, nhân dân đã đóng góp rất tích cực để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Văn kiện Đại hội XIII tiếp tục nhấn mạnh hơn quan điểm này, điểm đổi mới hơn là tập trung dựa vào dân để xây dựng Đảng. Dựa vào dân ở đây là trong quá trình xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng phải luôn nhận được sự tham gia góp ý của người dân. Người dân sẽ góp ý, theo dõi hoạt động của tổ chức Đảng, cũng như giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng ở từng cấp, từng ngành. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ta đã lãnh đạo tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với những kết quả này, Đảng sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII, để đất nước phát triển.

Ông Đào Xuân Sơn (Tổng giám đốc cty Quản Lý Vốn SD Partners): Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng coi công tác xây dựng Đảng là then chốt

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có nêu rõ nội dung định hướng về nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Có phần đánh giá kiểm điểm thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ XII, đánh giá 35 năm công cuộc đổi mới và nhiều nội dung quan trọng về định hướng phát triển toàn diện cho đất nước. Tôi cho rằng dự thảo báo cáo rất đầy đủ và trọn vẹn.

Kỳ vọng, Đại hội XIII sẽ bầu chọn những cán bộ có tâm, có tầm để lãnh đạo đất nước - Ảnh 3.

Ông Đào Xuân Sơn (Tổng giám đốc cty Quản Lý Vốn SD Partners).

Đặc biệt, Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng coi công tác xây dựng Đảng là then chốt. Xây dựng Đảng của chúng ta toàn diện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ nhưng đồng thời công tác xây dựng Đảng phải bám rất sát các nguyên tắc của Đảng.

Trong nguyên tắc của Đảng quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, phải đoàn kết trong Đảng, bởi vì chỉ có đoàn kết mới thấy được sức mạnh. Và một nguyên tắc rất quan trọng là thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân chứ không phải chỉ có những người trong Đảng, trong hệ thống chính trị xây dựng Đảng. 

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để củng cố niềm tin của nhân dân vừa qua có được những kết quả rất tốt, nhưng đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Bởi vì điều quan trọng nhất là cuối cùng chúng ta phải xây dựng được một thể chế để các cá nhân tham gia trong hệ thống chính trị không có cơ hội, không dám và không thể tham nhũng thì đấy mới gọi là triệt để.

Tôi kỳ vọng là Đại hội lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tài, đủ tầm, luôn biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, từ đó định hướng phát triển đất nước với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Bên cạnh đó cũng mong muốn sau ĐH sẽ có những chính sách mang tính thí điểm đột phá cho các lĩnh vực đang nóng bỏng hiện nay nhằm giúp cho nền kinh tế phát triển mạnh hơn.

VÂN KHÁNH (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›