THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 07:15

Lao động tự do có được đóng BHXH không?

Người lao động có giao kết hợp đồng lao động mới có thể tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, lao động tự do không tham gia BHXH bắt buộc nhưng có thể tham gia BHXH tự nguyện.
infographic 5

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh