Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, có một số thay đổi về mức lương theo giờ tại địa bàn Hà Nội, TP.HCM áp dụng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 như sau:

infographic 1 (1)

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

17/06/2022