Ngày 23/4/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 508/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Theo đó, một số giải pháp để cải cách chính sách thuế đối với thuế giá trị gia tăng như sau

Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

26/04/2022