THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2021 05:24

Mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào? Thời gian được hỗ trợ học nghề là bao lâu?

Ông Tạ Đình Phong (Đắk Nông) có câu hỏi như sau: Mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào? Thời gian được hỗ trợ học nghề là bao lâu?

Trả lời

  1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì mức hỗ trợ học nghề được quy định như sau:

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là ½ tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Việc làm thì thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 tháng.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh