Theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây.

infographic 5 (6)

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

17/08/2022