Năm 2019 sẽ tinh giản hơn 44.500 biên chế

05:37 - 16/01/2019

Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm 2% so với năm 2015 (giảm 5.510 người), biên chế sự nghiệp giảm khoảng 2,5% so với năm 2015 (giảm khoảng 39.000 người).

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2018 dưới hình thực trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 63 đầu cầu trong cả nước. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Thứ trưởng đồng chủ trì Hội nghị.

Đã tinh giản hơn 40 nghìn biên chế

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, năm 2018, ngành Nội vụ đã triển khai đạt nhiều kết quả cao trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành như: cải cách hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức chính quyền địa phương...

Trong đó, đáng chú ý, về công tác cải cách hành chính, Bộ đã thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2016-2020; hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh để triển khai thực hiện. Tỷ lệ nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm 40% so với cùng kỳ năm 2017, giảm 75% so với cùng kỳ năm 2016; đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.133/6.213 điều kiện kinh doanh; 2.661 điều kiện kinh doanh đã có phương án đơn giản, cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể, thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành. Công tác kiểm tra chuyên ngành đã cắt giảm 30 thủ tục và 1.700/9.929 dòng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, đạt 34,3% so với yêu cầu của Chính phủ và đạt 28,3% so với dự kiến.

Đặc biệt, về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, Bộ Nội vụ cho biết đã báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về quy định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của các tổ chức thuộc hệ thống tổ chức của bộ, ngành, chính quyền địa phương; quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Đã thẩm định, trình Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 18 bộ, 04 cơ quan ngang bộ và 07 cơ quan thuộc Chính phủ (còn Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa sửa đổi, bổ sung)...

Theo báo cáo, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, đến năm 2018 đã tinh giản 40.500 người. Cụ thể, năm 2015 giảm 5.778 người, năm 2016 hơn 11.900 người, năm 2017 hơn 12.600 người và năm 2018 là 10.139 người.

Trong đó, số người hưởng chính sách về hưu trước tuổi gần 35.000 người và cho thôi việc ngay 5.483 người.

Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm 2% so với năm 2015 (giảm 5.510 người), biên chế sự nghiệp giảm khoảng 2,5% so với năm 2015 (giảm khoảng 39.000 người).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, trong công tác xây dựng thể chế, chính sách vẫn còn văn bản có nội dung chưa phù hợp, thiếu tính khả thi; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao; vẫn còn nhiệm vụ xin lùi hoặc đưa ra ngoài chương trình công tác. Công tác theo dõi thi hành pháp luật thiếu nguồn lực triển khai, chưa thu hút được sự tham gia của tổ chức và nhân dân. Vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương đề nghị bổ sung biên chế, thực hiện tinh giản biên chế; đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức chưa đúng trình tự quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân...

Trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, phát triển”, ngành Nội vụ xác định phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ” và đề ra 15 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ năm 2019, cùng với đó là 06 giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Hoàn thiện thể chế tuyển dụng, sử dụng công chức

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2018.

Đối với nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ cần tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

 

Quang cảnh Hội nghị.

 

Đặc biệt, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy.

Tập trung rà soát, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản sửa đổi các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế trong các luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước theo đúng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ cần nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ, có kế hoạch kiểm tra các địa phương có những biểu hiện chưa nghiêm túc trong kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với công tác quản lý nhà nước của ngành Nội vụ và phương pháp điều hành của Bộ Nội vụ; khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các nhóm vấn đề quan trọng mà Phó Thủ tướng đã chỉ đạo tại Hội nghị, sớm cụ thể hóa để bổ sung vào chương trình công tác của ngành Nội vụ để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Nhấn mạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2019 của ngành Nội vụ là nhiệm vụ hết sức nặng nề, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nội vụ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, góp phần cùng Đảng, Nhà nước hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo đúng phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

(KIM THANH/Đảng cộng sản)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›