THỨ TƯ, NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2023 02:41

Năm 2023, Bình Phước sẽ giảm 2.000 hộ nghèo

(Dân sinh) - UBND tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu trong năm 2023, toàn tỉnh sẽ giảm 2.000 hộ nghèo, trong đó giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch số 345/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Cũng trong năm 2023, tỉnh Bình Phước sẽ lồng ghép một số nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vào Chương trình Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu chung là tiếp tục thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo sinh kế để hỗ trợ người nghèo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Năm 2023, Bình Phước sẽ tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo sinh kế để hỗ trợ người nghèo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Năm 2023, Bình Phước sẽ tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo sinh kế để hỗ trợ người nghèo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Bình Phước có 3 huyện biên giới, đường biên giới dài 258,939 km, có 5 xã đặc biệt khó khăn, 25 thôn đặc biệt khó khăn, 3 xã thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn. Tại các khu vực này, mật độ dân cư thưa, cơ sở hạ tầng còn hạn chế nên cần nguồn lực lớn để hỗ trợ.

Kế hoạch cũng xác định các chỉ tiêu cụ thể như sau: giảm 2.000 hộ nghèo (tương ứng với giảm 0,7% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới), trong đó giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (tương ứng 2% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số); đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh, thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

Bên cạnh đó, mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo. Ngoài ra, các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện theo quy định sẽ được thụ hưởng các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững.

KIM ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh