Theo Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, đặc biệt là trình độ tiến sĩ. Theo đó, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tiệm cận với chuẩn mực đào tạo quốc tế.

trang
Empty
Empty
 
Empty

  

  

 

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

13/05/2022