Theo Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau.

Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

29/09/2022