THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 09:02

“Cú hích” tín dụng chính sách cho sự nghiệp giảm nghèo

Xóa đói giảm nghèo, thoát nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, hệ thống chính sách giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, ngành và tổ chức chính trị - xã hội nhằm bảo đảm tính hệ thống và đồng bộ hơn. Ngoài các chính sách thường xuyên đối với người nghèo, hộ nghèo, chính sách đối với hộ cận nghèo bước đầu được hình thành, tạo điều kiện đề thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nguồn lực của Nhà nước đã được ưu tiên cho các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi để tạo điều kiện tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao đời sống người dân, rút ngắn khoảng cảnh giàu nghèo giữa các vùng. Các chương trình tín dụng chính sách cho sự nghiệp giảm nghèo trên địa bàn cả nước trong những năm qua đã đi vào cuộc sống, thực sự là “cú hích” quan trọng cho sự nghiệp giảm nghèo, tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ, đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện, có cơ hội thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, an sinh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đóng góp tích cực cho giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước.

CÙNG CHUYÊN MỤC