THỨ HAI, NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2022 06:43

“Đối thoại về cải thiện chính sách giáo dục liên quan đến trẻ em dân tộc thiểu số”

Ngày 23/05, tại Hà Nội, Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam (VACR) dưới sự tài trợ của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) tổ chức “Đối thoại về chính sách giáo dục liên quan đến trẻ em dân tộc thiểu số” nhằm giới thiệu kết quả thí điểm các mô hình thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào việc cải thiện chất lượng môi trường học tập được triển khai tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trong 3 năm (2015-2018) và một số đề xuất cải thiện chính sách giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số cũng như thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em trong trường học. (Dự án “Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội, đoàn thể và học sinh trong việc thúc đẩy giáo dục có chất lượng, gìn giữ văn hóa và bản sắc dân tộc trong trường học” trong thời gian 3 năm từ 2015-2018, nhằm thúc đẩy sự tham gia của tổ chức xã hội, đoàn thể và cộng đồng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách liên quan đến quyền cơ bản về giáo dục, với mục tiêu tác động tới hơn 3.000 trẻ em ở cấp THCS và 4.500 thành viên cộng đồng thuộc các nhóm dân tộc H'mông, Dao, Thái và Khơ mú, cùng 300 giáo viên và cán bộ quản lý của 10 trường TH&THCS và PTDTBT tại 9 xã thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

CÙNG CHUYÊN MỤC
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh