Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, đến hết ngày 15/8/2022, có 571 doanh nghiệp với 28.977 lượt người lao động đã được ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả, số tiền hỗ trợ 15 tỷ 537 triệu đồng theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đến ngày 25/8/2022 đã kết thúc giải ngân đạt tỷ lệ 100% số người, số tiền theo Quyết định phê duyệt.

Ban đầu, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam đã dự kiến và báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH số lượng người hỗ trợ là 15.000 người, kinh phí hỗ trợ 25 tỷ đồng; tuy nhiên, do dùng đơn vị tính là số người được hỗ trợ, khác so với yêu cầu tổng hợp sau này của Bộ là dùng đơn vị tính là số lượt người được hỗ trợ; một số lao động qua rà soát báo cáo thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng khi làm thủ tục thì không đủ điều kiện; mặt khác, nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động tại địa phương, người lao động có nhà ở, không phải thuê nhà, nhưng thời gian rà soát quá ngắn chưa phản ánh đúng với số thực tế, từ những nguyên nhân trên cho nên có sự chênh lệch về kết quả thực hiện thấp so với số đối tượng (bằng 52%) và kinh phí (bằng 62%) đã báo cáo Bộ LĐ-TB&XH.

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc, tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 26.880 lượt lao động của 444 doanh nghiệp với kinh phí 13 tỷ 440 triệu; bằng 269% số người và 90% kinh phí so với dự kiến nhu cầu. 

Chính sách hỗ trợ người lao động quay lại thị trường lao động, tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 2.097 lượt lao động của 127 doanh nghiệp với kinh phí 2 tỷ 97 triệu; bằng 42% số người và 21% so với dự kiến nhu cầu.

Sau ngày 15/8/2022, các doanh nghiệp, địa phương đã tổ chức rà soát và báo cáo không còn người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng chưa hỗ trợ.

Triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kịp thời và có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ người lao động, phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, chia sẻ bớt khó khăn cho người lao động. Về đối tượng, điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà được quy định cụ thể, rõ ràng; thủ tục, hồ sơ đơn giản đã tạo thuận lợi cho người lao động trong quá trình làm hồ sơ, doanh nghiệp lập danh sách và các địa phương thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Tuy nhiên, theo Sở LĐ-TB&XH, qua thực hiện Quyết định 08 cho thấy, đa số doanh nghiệp không kịp thời lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng mà để gộp 2 hoặc 3 tháng mới lập danh sách theo tháng một lần gửi cho cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, để thẩm định ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ (đa số hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát sinh từ tháng 7/2022, nhất là vào nữa đầu tháng 8/2022), do đó dẫn đến tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động giai đoạn đầu thực hiện còn chậm.

NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tháng. Ảnh: Đ.L

NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tháng. Ảnh: Đ.L

Mặt khác, một số địa phương chưa kịp thời thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ khi đã nhận được thủ tục, hồ sơ đầy đủ của doanh nghiệp, còn có tâm lý chờ có nhiều hồ sơ để trình phê duyệt. Khi đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, một số địa phương chưa chủ động sử dụng nguồn dự phòng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của ngân sách cấp mình để chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được kịp thời theo quy định tại Quyết định số 1074/QĐ-UBND của UBND tỉnh, do đó thời gian đầu tỷ lệ người lao động đã chi hỗ trợ và số tiền đã chi thấp so với số lao động và số tiền theo Quyết định phê duyệt.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, hiện nay, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã dần ổn định sản xuất, kinh doanh, người lao động đã có việc làm và thu nhập tương đối ổn định, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt, may, da giày đã ký kết được nhiều đơn hàng, có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động, đời sống của người lao động đã dần được ổn định. Sở đề xuất Chính phủ, các Bộ ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn ưu đãi, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện môi trường kinh doanh.

Tác giả: TẤN LỢI

14/09/2022