THỨ BẨY, NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2023 08:23

Quảng Nam huy động tối đa nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Mới đây, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch công tác năm 2023.
Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của các Chương trình MTQG giai đoạn năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là năm gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện do là năm bắt đầu triển khai nhiều cơ chế, chính sách, các chỉ tiêu và tiêu chí mới đều tăng thêm so với giai đoạn trước. Do vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực, chủ động thực hiện các giải pháp, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phân công, có kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện các Chương trình MTQG đối với cấp huyện, xã được phân công phụ trách đứng điểm theo Quyết định của UBND tỉnh, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra trong các Chương trình. 

Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. 

Tiếp tục phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG; đảm bảo phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG. 

Huy động tối đa nguồn lực cho việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023; tiếp tục ưu tiên, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng cho các địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người nghèo; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền và hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025.

Trong năm 2023, tỉnh Quảng Nam phấn đấu có thêm ít nhất 7 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên ít nhất 130 xã, đạt tỷ lệ 67%; 15 xã NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu; có thêm 100 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Các huyện, thành phố, thị xã, xã, thôn đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. 

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Quảng Nam phấn đấu giảm ít nhất 3.000 hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 6%. Tỉnh cũng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo đề ra của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Quảng Nam phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 460 hộ; giải quyết đất ở cho 152 hộ; hỗ trợ hộ chưa có nhà, xóa nhà tạm ho 186 hộ. Số hộ được sắp xếp, ổn định dân cư 650 hộ.

CT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh