THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 05:37

Quảng Nam triển khai Chương trình y tế trường học gắn với y tế cơ sở

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Nam phấn đấu đạt 100% chính quyền các cấp thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng cơ chế quản lý và phương thức hoạt động y tế trường học phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Tỉnh Quảng Nam triển khai Chương trình y tế trường học gắn với y tế cơ sở.

Tỉnh Quảng Nam triển khai Chương trình y tế trường học gắn với y tế cơ sở.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch nhằm củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn kết với hệ thống y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non, học sinh.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Nam phấn đấu đạt 100% chính quyền các cấp thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng cơ chế quản lý và phương thức hoạt động y tế trường học phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. 100% cơ sở giáo dục có nhân viên chuyên trách, hoặc phân công nhân viên kiêm nhiệm theo dõi công tác y tế trường học và ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế. 100% trung tâm y tế cấp huyện; trạm y tế cấp xã có phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học.

Tỉnh đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục và trạm y tế cấp xã trên địa bàn có cơ chế phối hợp về công tác y tế trường học. 95% nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục và y tế cơ sở được bồi dưỡng về công tác y tế trường học dành cho từng đối tượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. 100% cơ sở giáo dục công lập được bố trí nguồn kinh phí hoạt động y tế trường học từ ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, y tế hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành...

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học tại cơ sở giáo dục; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học.

Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trong các cơ sở giáo dục; tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh và toàn bộ xã hội về chính sách y tế trường học trong các cơ sở giáo dục…

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh