THỨ BA, NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2022 04:13

Quảng Nam tuyển dụng hơn 380 công chức, viên chức năm 2022

Việc tuyển dụng công chức được tỉnh thực hiện thi tuyển và tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua xét tuyển nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được giao.
Năm 2022, tỉnh Quảng Nam tuyển dụng hơn 380 công chức, viên chức.

Năm 2022, tỉnh Quảng Nam tuyển dụng hơn 380 công chức, viên chức.

Theo Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh năm 2022 vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh năm 2022 là 135, trong đó: 127 chỉ tiêu trình độ đại học trở lên; 8 chỉ tiêu trình độ trung cấp trở lên.

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của tỉnh năm 2022 là 246, trong đó: 217 chỉ tiêu trình độ đại học trở lên; 9 chỉ tiêu trình độ cao đẳng trở lên; 20 chỉ tiêu trình độ trung cấp trở lên.

Về thời gian thi vòng 1 (đối với vị trí việc làm công chức), xét hồ sơ dự tuyển (đối với vị trí việc làm viên chức) được tổ chức dự kiến trong 4 ngày khoảng giữa tháng 12/2022 tại Trường Đại học Quảng Nam (đối với vị trí việc làm công chức) và tại Sở Nội vụ (đối với vị trí việc làm viên chức).

Thời gian thi vòng 2 được tổ chức trong 2 ngày, dự kiến cách thời gian thi vòng 1 là 5 ngày, tại Trường Đại học Quảng Nam.

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thi tuyển và tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được giao. 

TÚ ANH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh