THỨ BẨY, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2021 01:59

Quảng Ninh tăng cường phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế - xã hội, hành chính, hình sự trong công tác này.

Kế hoạch cũng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm, tạo môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh; tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Quảng Ninh luôn quan tâm đến việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống TNXH nói chung, tệ nạn mại dâm nói riêng

Quảng Ninh luôn quan tâm đến việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống TNXH nói chung, tệ nạn mại dâm nói riêng

Về chỉ tiêu cụ thể trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tệ nạn mại dâm, tỉnh phấn đấu ít nhất 75% số xã, phường, thị trấn tổ chức được một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. Ít nhất 75% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, 65% người lao động trong các khu công nghiệp, 80% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm, thực hiện hành vi tình dục lành mạnh, an toàn.

Về thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm: 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm. Ít nhất 60% các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống mua bán người, chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Về thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm: 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời. Hằng năm, tăng 4 - 6% số tội phạm liên quan đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt những địa bàn trọng điểm; tổ chức rà soát, kiểm tra, giám sát ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn; đến năm 2025, 100% các cơ sở được kiểm tra ít nhất một lần.

Về xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp, giảm tác hại: Ít nhất 40% địa bàn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai, duy trì được mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Ít nhất 65% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Công tác phòng, chống mại dâm ở Quảng Ninh đã thu hút được sự tham gia của nhiều cấp, ngành và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn

Công tác phòng, chống mại dâm ở Quảng Ninh đã thu hút được sự tham gia của nhiều cấp, ngành và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn

Để đạt được các mục tiêu trên, Quảng Ninh sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc nội dung Quyết định số 1629/QÐ- -TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025"; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” và các văn bản có liên quan đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân toàn tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết và các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phòng, chống mại dâm. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là vai trò của cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn và trách nhiệm của người đứng đầu; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Tỉnh cũng sẽ nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm một cách thường xuyên, toàn điện, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế; thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện, yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép nội dung phòng, chống mại dâm vào các chương trình: phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS; trợ giúp xã hội; giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác có liên quan tại địa bàn cơ sở. Tổ chức điều tra, khảo sát, rà soát, đánh giá, dự báo về nhu cầu của người bán dâm có khó khăn về tài chính, thanh niên chưa có việc làm, người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tại địa phương. Thực hiện các nội dung hỗ trợ, ưu tiên dạy nghề, giải quyết việc làm cho người bán dâm theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về “Đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán, người đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trở về địa phương giai đoạn 2021 - 2025”. Hỗ trợ, kết nối, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn, trị liệu tâm lý; trợ giúp pháp lý; tư vấn, định hướng, hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm; vay vốn, giải quyết việc làm và các dịch vụ khác cho người bán dâm để họ có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

 Tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm; kịp thời kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cập (Đội KTLN 178) đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động. Chủ động nắm địa bàn, kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cao phát sinh tệ nạn mại dâm, tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm đối với cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm và các quy định có liên quan theo thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ giữa Đội KTLN 178 các cấp với các cơ quan chức năng chuyên ngành để tránh sự chồng chéo, gây khó khăn cho cơ sở được kiểm tra. Trao đổi thông tin với lực lượng chức năng để kịp thời đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm mại dâm, các tụ điểm hoạt động mại dâm núp bóng các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm liên quan đến mại dâm; không để xảy ra tình trạng tổ chức nhóm bảo kê hoạt động mại dâm, không để hình thành “điểm nóng” về tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp, giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm. Tăng cường hỗ trợ, đầu tư nguồn lực để cải tạo, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở, mạng lưới cung cấp dịch vụ hỗ trợ về giáo dục nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai tổ chức thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch. Chủ trì thiết kế, phát triển các chương trình, tài liệu, công cụ truyền thông về phòng, chống mại dâm; tổ chức đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan. Chỉ đạo, tổ chức triển khai các giải pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm; xây dựng, phát triên hệ thống dịch vụ hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm; tiếp tục xây dựng và triển khai thí điểm các mô hình phòng, chống mại dâm theo hướng hỗ trợ trao quyền, tăng cường sự tham gia đối với các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan.

THÙY HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh