THỨ BẨY, NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2022 02:38

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TƯ ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Theo đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong việc thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong các hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, ưu tiên bố trí cơ sở vật chất, tập trung các nguồn vốn để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội...

MẠNH DŨNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh