THỨ NĂM, NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2021 10:09

Thanh Hóa sẽ giảm hàng loạt Trưởng, Phó phòng cấp Sở, huyện sau sắp xếp

(Dân sinh) - Ông Đỗ Minh Tuấn ngày 21/7 vừa ký Quyết định số 2725/QĐ-UBND, Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và sắp xếp, tổ chức lại tổ chức và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo Đề án được phê duyệt, Thanh Hóa sẽ giảm hàng loạt Trưởng, phó phòng cấp sở, huyện sau sắp xếp.

Theo Đề án được phê duyệt, tỉnh Thanh Hóa sắp sắp, tổ chức lại tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và sắp xếp, tổ chức lại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Quá trình sắp xếp, tổ chức lại phải bảo đảm không làm gián đoạn, xáo trộn việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

Đối với cấp Sở, việc sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong thuộc Sở, bảo đảm quy định về tiêu chí thành lập phòng, chi cục và tương đương; khung số lượng cấp phó tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh Hóa sẽ giảm hàng loạt Trưởng, Phó phòng cấp Sở, huyện sau sắp xếp - Ảnh 1.

Sau khi thực hiện Đề án, tỉnh Thanh Hóa sẽ giảm một số lượng lớn cấp Trưởng, phó phòng cấp sở, huyện

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đảm bảo số lượng các phòng chuyên môn theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định thành lập hoặc không thành lập và kiện toàn tổ chức các phòng theo quy định. Sau khi kiện toàn tổ chức các phòng, UBND cấp huyện bố trí số lượng phó trưởng phòng bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐCP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.

Kể từ ngày 20/6, các Sở, cơ quang ngang Sở thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong và UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm thời dừng việc bổ nhiệm các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương để ưu tiên cho việc bố trí các trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương hiện có khi sắp xếp lại. Trường hợp đặc biệt cần bổ nhiệm mới trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi thực hiện quy trình nhân sự.

Theo Đề án, hiện nay tỉnh Thanh Hóa có 19 Sở thuộc UBND tỉnh, với 143 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương, 15 ban, chi cục thuộc sở và 3 tổ chức hành chính đặc thù; có 27 UBND huyện, thị xã, thành phố, với 335 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương

Kết quả sau khi sắp xếp lại về tổ chức có 8 Sở giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện có, 11 Sở có thay đổi về cơ cấu tổ chức do sắp xếp lại các phòng chuyên môn, thuộc sở, thuộc chi cục, gồm: Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Công Thương, Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải. Tổng số phòng thuộc sở là 133, giảm 10 phòng. Tổng số phòng thuộc UBND cấp huyện không vượt quá 297, giảm tối thiểu 38 phòng. Tổng số phòng thuộc chi cục là 41, giảm 10 phòng.

Về cấp trưởng, cấp phó, trước mắt giảm 10 trưởng cấp phòng thuộc sở, 27 trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện; sau khi thực hiện bố trí số lượng cấp phó đúng quy định, số lượng phó trưởng phòng thuộc sở giảm 68 người. Giảm 10 trưởng các phòng thuộc chi cục; sau khi thực hiện bố trí số lượng cấp phó đúng quy định, số lượng phó trưởng phòng thuộc chi cục giảm 26 người.

MỘC MIÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh