THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 06:07

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Dân sinh) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tuyển dụng lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Trụ sở chính, cụ thể như sau:

1. Vị trí tuyển dụng, số lượng, địa điểm làm việc:

Mã vị trí: Vị trí, Đơn vị  Số lượng, Địa điểm làm việc                                          

01 Phó Giám đốc Trung tâm Ngân quỹ miền Bắc: 01  TP. Hà Nội; 02 Phó Giám đốc Trung tâm Phê duyệt tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh: 02 TP. Hồ Chí Minh, Tổng:  03

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên dự tuyển từng vị trí và mô tả công việc: 

YÊU CẦU VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện:

a) Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các ngành: Quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, luật.- Có kiến thức về quản lý tài chính, tiền tệ, luật kinh tế.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và truyền thông hoặc chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc tế được Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, B1 khung tham chiếu Châu Âu, IELTS 4.0, TOEIC 450, TOEFL PBT 450, TOEFL CBT 126, TOEFL IBT 42, TOEFL ITP 450, Cambridge 45 FCE - 65 PET - 90 KET. Các ngoại ngữ khác (tiếng Pháp, Nga, Trung, Hàn, Nhật) theo quy định của Agribank đối với vị trí tuyển dụng.

b) Phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp:  Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, không vi phạm những điều pháp luật quy định không được làm; không tham nhũng, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, được tập thể tín nhiệm.

c) Năng lực: Có năng lực quản lý, lãnh đạo, có tính chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm, có khả năng đàm phán, thuyết phục, phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định,…; nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý để vận dụng tại đơn vị; am hiểu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước, tình hình hoạt động Ngân hàng.

d) Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

đ) Tuổi bổ nhiệm: Phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác tối thiểu 05 năm tính từ khi nộp đầy đủ hồ sơ ứng tuyển.

e) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật. Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

g) Kinh nghiệm công tác đối với vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Ngân quỹ miền Bắc: Có kinh nghiệm làm việc tại Ban, Trung tâm về lĩnh vực tiền tệ kho quỹ của các ngân hàng thương mại cổ phần từ 03 năm trở lên; là Giám đốc/Phó Giám 2đốc/Trưởng ban/Phó Trưởng ban và tương đương tại đơn vị liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, kho quỹ hoặc được quy hoạch Giám đốc/Phó Giám đốc/Trưởng ban/Phó Trưởng ban và tương đương trở lên tại đơn vị liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, kho quỹ tại các ngân hàng thương mại cổ phần.

h) Kinh nghiệm công tác đối với vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phê duyệt tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh: Có kinh nghiệm làm việc tại Ban, Trung tâm về lĩnh vực tín dụng/phê duyệt tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần từ 03 năm trở lên; là Giám đốc/Phó Giám đốc/Trưởng ban/Phó Trưởng ban và tương đương tại đơn vị liên quan đến lĩnh vực tín dụng/phê duyệt tín dụng hoặc được quy hoạch Giám đốc/Phó Giám đốc/Trưởng ban/Phó Trưởng ban và tương đương trở lên tại đơn vị liên quan đến lĩnh vực tín dụng/phê duyệt tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần.

2.Tóm tắt mô tả công việc

Vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Ngân quỹ miền Bắc

1. Vai trò: Tham mưu, giúp việc, đề xuất cho Giám đốc Trung tâm trong việc chỉ đạo, quản lý tiền tệ, kho quỹ tại Trung tâm, đảm bảo sự chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả trong kinh doanh và tuân thủ quy định của Agribank, Ngân hàng nhà nước và pháp luật.

2. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác vận hành kho quỹ tại Trung tâm:- Tổ chức quản lý các hoạt động kho quỹ, đảm bảo an toàn quỹ tiền mặt, giấy tờ có giá và các tài sản quý khác,…;- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp tối ưu hóa hoạt động vận chuyển, giao nhận tiền một cách hiệu quả và an toàn theo đúng quy định.

3. Tổ chức thực hiện công tác an toàn kho quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và Agribank.

- Thực hiện công tác quản lý kho tiền, tham gia Ban quản lý kho tiền (theo ủy quyền của Trưởng ban quản lý kho tiền);- Tổ chức và giám sát quy trình giao, nhận vận chuyển tiền mặt, thùng/hòm niêm phong cho các điểm giao dịch trên địa bàn hoạt động và nộp/lĩnh tiền mặt với Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước;

- Tổ chức hoạt động kiểm kê, kiểm đếm, đóng bó, vận chuyển, bảo quản tiền mặt và tài sản quý trong kho theo đúng quy trình, quy định chung;Am hiểu các quy định pháp luật, của NHNN, của Agribank liên quan đến hoạt động tiền tệ, kho quỹ.

- Tổ chức cân đối nguồn tiền mặt theo hạn mức, đảm bảo đủ thanh khoản phục vụ hoạt động các điểm giao dịch trên địa bàn TP. Hà Nội;

- Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động kho quỹ;

4. Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngân quỹ miền Bắc

II Vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phê duyệt tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh

1. Công tác quản trị điều hành:

- Chỉ đạo và phân công cán bộ thuộc mảng được phân công phụ trách xây dựng các chương trình/kế hoạch hoạt động trong kỳ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu cần) để tổ chức triển khai thực hiện và trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Theo dõi, đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ, hoặc đột xuất.

- Tham gia xây dựng tập thể vững mạnh, thực hiện giám sát, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với lĩnh vực được phân công và kết quả đào tạo đối với cán bộ thuộc đơn vị được phân công phụ trách.

- Thiết lập cơ chế giám sát và duy trì công tác kiểm tra/kiểm soát/giám sát để đảm bảo toàn bộ các hoạt động thuộc lĩnh vực/đơn vị được phân công được thực hiện thông suốt, thuận lợi theo đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của Agribank.

2. Công tác chuyên môn:

- Chỉ đạo/điều hành các nhóm/bộ phận/cán bộ nghiệp vụ được phân công phụ trách thực hiện công tác phê duyệt, kiểm tra, giám các khoản cấp tín dụng được cấp có thẩm quyền phân công phụ trách; Thực hiện phê duyệt/ký trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở chương trình/kế hoạch được duyệt và chức năng, nhiệm vụ được phân giao.

- Chỉ đạo phối hợp với đơn vị đầu mối thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chi nhánh trong quá trình tuân thủ các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, NHNN và của Agribank về công tác phê duyệt cấp tín dụng.

- Chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác giải trình, báo cáo thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến công tác phê duyệt cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của Trung tâm Phê duyệt tín

- Kiến thức:

+ Am hiểu: Kiến thức vềdịch vụ sản phẩm, quy trình nghiệp vụ ngân hàng, kiến thức về quy trình nghiệp vụtín dụng, định giá tài sản, các chuẩn mực quốc tế vềquản lý rủi ro tín dụng.

+ Am hiểu: Kiến thức luật chuyên ngành liên quan, kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng, kiến thức về quản trị, kiến thức về môi trường ngành, môi trường địa phương.- Kỹ năng:

+ Kỹ năng lãnh đạo, điều hành.

+ Kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm.

+ Lập kế hoạch và tổ chứct riển khai công việc.

Yêu cầu khác

Tuyển dụng tại TP. Hồ Chí Minh

.- Chỉ đạo/trực tiếp thực hiện tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Trung tâm Phê duyệt tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh, hệ thống (khi có yêu cầu).

- Chỉ đạo công tác lưu trữ, quản lý, bàn giao hồ sơ/tài liệu theo quy định.

3. Công tác truyền thông:

- Tham gia tổ chức phổ biến, quán triệt cho các nhóm/bộ phận/cán bộ nghiệp vụ được phân công phụ trách trong Trung tâm Phê duyệt tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh về chiến lược, chính sách, mục tiêu, kế hoạch phát triển của Agribank và mục tiêu, kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Trung tâm Phê duyệt tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh được giao trong hoạt động chuyên môn theo từng thời kỳ và từng năm.

- Thông báo, trao đổi thông tin thường xuyên về tình hình kết quả các mặt hoạt động được phân công phụ trách với tập thể cán bộ được phân công phụ trách trong Trung tâm Phê duyệt tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh (so với kế hoạch đặt ra); lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, phản hồi của các cán bộ và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Trung tâm Phê duyệt tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh.

- Tham mưu Ban Lãnh đạo trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ trao đổi, tiếp nhận thông tin thường xuyên với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Phê duyệt tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm Phê duyệt tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh.

+ Kỹ năng giao tiếp và truyền thông.

+ Kỹ năng sáng tạo và liên tục học hỏi.

+ Kỹ năng phân tích tài chính.

- Phẩm chất cá nhân:

+ Quan hệ cởi mở, lịch thiệp, lắng nghe nhưng thẳng thắn, khách quan.

+ Tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực công việc cao

 

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh 3x4 

- Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao công chứng văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy tờ khác (nếu có).

Lưu ý: Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 vị trí. Agribank không nhận hồ sơ nộp hộ, hồ sơ nộp quá hạn. Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp Agribank phát hiện hồ sơ đăng ký dự thi không chính xác, không trung thực, kết quả thi tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Ứng viên dự tuyển vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Ngân quỹ miền Bắc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tổ chức nhân sự Agribank, phòng 506, tầng 5, số 2 Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; đồng thời gửi file excel Phiếu đăng ký dự tuyển vào email agribanktuyendung@gmail.com và đặt tên như sau: Mã vị trí - Họ tên ứng viên (VD: VT01 - Nguyễn Văn A)

- Ứng viên dự tuyển vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phê duyệt tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Chuyên đề 04, Văn phòng Đại diện Khu vực Miền Nam Agribank, lầu 4, số 02 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời gửi file excel Phiếu đăng ký dự tuyển vào email tuyendungagribank.hcm2022@gmail.com và đặt tên như sau: Mã vị trí - Họ tên ứng viên (VD: VT02 - Nguyễn Văn B).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 28/02/2023 (Sáng từ 8h - 11h, chiều từ 14h - 17h, trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật).

5. Hình thức tuyển dụng:

- Vòng 01: Sơ tuyển hồ sơ trước khi phỏng vấn (ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2).

- Vòng 2: Thi phỏng vấn.

Agribank sẽ thông báo đến từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi về thời gian, địa điểm thi tuyển.

Chi tiết tuyển dụng xem tại https://www.agribank.com.vn/

.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh