CHỦ NHẬT, NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2022 11:20

Thông tin trong cơ sở dữ liệu việc tìm người cho lao động nghèo

Cơ sở dữ liệu việc tìm người bao gồm các thông tin về người sử dụng lao động, vị trí việc làm mà người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng.
infographic 2

Đồ hoạ TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh