THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2021 06:19

Thủ tục chuyển hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cần những gì?

Tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp 05 tháng, đã hưởng 02 tháng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa. Vậy tháng sau tôi vào Lầm Đồng thì có được chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp vào Lâm Đồng không? Nếu được thì phải làm những thủ tục gì? Giấy tờ chuyển hưởng bao gồm những gì?

Bạn Nguyễn Tùng Lâm (Khánh Hòa): Tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp 05 tháng, đã hưởng 02 tháng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa. Vậy tháng sau tôi vào Lầm Đồng thì có được chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp vào Lâm Đồng không? Nếu được thì phải làm những thủ tục gì? Giấy tờ chuyển hưởng bao gồm những gì?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

- Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

- Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, bạn Nguyễn Tùng Lâm nếu có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp vào Tp. Hồ Chí Minh thì bạn phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi Trung tâm dịch vụ việc làm Lâm Đồng và Trung tâm sẽ cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho bạn để bạn nộp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Hồ Chí Minh theo các quy định nêu trên.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh