Thủ tục để F0, F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày

(Dân sinh) - Từ Điều 25 đến Điều 27 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có quy định về chính sách hỗ trợ đối với người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (Fl).

Cụ thể:

Điều 25. Đối tượng hỗ trợ:

Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (Fl) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 26. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ:

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày; Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế:

- Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

- Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện:

Thủ tục để F0, F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày - Ảnh 1.

Thủ tục để F0, F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày - Ảnh 2.

Thủ tục để F0, F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày - Ảnh 3.

Thủ tục để F0, F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày - Ảnh 4.

Thủ tục để F0, F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày - Ảnh 5.

 

TRẦN HUYỀN