Theo Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND TP. Hà Nội về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn thành phố. Theo đó, hướng dẫn NLĐ làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm đề nghị nhận hỗ trợ theo hồ sơ, thủ tục như sau.

Empty
Empty
Empty

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện theo quy định Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, bao gồm:

- Mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà - Mẫu số 01 (NLĐ tự chuẩn bị);

- Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà - Mẫu số 02 (Doanh nghiệp tổng hợp).

Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

06/05/2022