THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 05:36

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế năm 2023

(Dân sinh) - Theo Quyết định 62/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 12/01/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Theo đó, thủ tục phải đổi thẻ bảo hiểm y tế như sau.

Các trường hợp phải đổi thẻ bảo hiểm y tế

- Rách, nát hoặc hỏng;

- Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu;

- Thông tin ghi trong thẻ không đúng.

Lưu ý: Trong thời gian chờ đổi thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Hồ sơ thực hiện thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Nghị định 46/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP .

- Thẻ BHYT (Rách, nát hoặc hỏng; Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu; Thông tin ghi trong thẻ không đúng)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

bhyt2-1672313165528281122266

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế

Bước 1: 

- Người tham gia BHYT cần đổi thẻ BHYT đến cơ quan BHXH tỉnh, huyện;

- Ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;

- Nộp bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện; chờ ký (vào ô người nộp hồ sơ) trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 104/2022/NĐ-CP .

Bước 2:

- Cán bộ bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP và ký (vào ô người tiếp nhận hồ sơ và đưa Mẫu 4 tới người tham gia BHYT ký vào ô người nộp hồ sơ).

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Tổ chức BHYT phải đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT

BP (tổng hợp)

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh