THỨ SÁU, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2022 07:32

Thủ tục giải quyết đăng ký tham gia BHXH lần đầu

Căn cứ Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) lần đầu như sau.
infographic 5 (2)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh