THỨ NĂM, NGÀY 21 THÁNG 09 NĂM 2023 10:13

TP.HCM: Kiểm điểm Chủ tịch UBND Quận 5 và Giám đốc Sở Tài chính

(Dân sinh) - UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra TP.HCM kiểm điểm, rút kinh nghiệm với Chủ tịch UBND Quận 5 và Giám đốc Sở Tài chính

Thanh tra TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận 5 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công tại Quận 5 giai đoạn 2018-2020. 

Thanh tra TP.HCM nhận định UBND Quận 5 chưa kiên quyết, chủ động trong chỉ đạo công tác quản lý nhà, đất công. Công tác giám sát, thanh tra chưa thường xuyên, tổ chức phương án sắp xếp chưa nghiêm, để kéo dài nhiều năm...  

Việc khai thác nhà, đất công vì thế không hiệu quả như phương án đã được UBND TP.HCM phê duyệt. Các đơn vị sử dụng nhà, đất công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng không lập đề án, hoặc đề án chưa được duyệt đã thực hiện.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 5 trích chi lương từ nguồn thu hoạt động cho thuê nhà sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu Nhà nước là chưa phù hợp quy định pháp luật (thực hiện theo chỉ đạo tại Văn bản của UBND TP.HCM từ 2013).

Văn bản thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 5 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Văn bản thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 5 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Empty

Ngoài Chủ tịch UBND Quận 5 phải chịu trách nhiệm với các sai sót trên, Sở Tài chính cũng cần rút kinh nghiệm trong việc chậm thẩm định, phê duyệt các đề án UBND Quận 5 trình; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu.

Thanh tra TP.HCM nhận định Chủ tịch UBND Quận 5 thiếu sót về trình tự, thủ tục khi tiến hành một cuộc thanh tra. Về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn vị này còn để tồn đọng 16 đơn chưa có kết quả giải quyết. Công tác giải quyết khiếu nại không đảm bảo trình tự, thủ tục do hạn chế về nghiệp vụ của cán bộ. 

Thống nhất với kết luận thanh tra, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu giao Chủ tịch UBND Quận 5 chấn chỉnh, rút kinh nghiệm với tập thể, cá nhân có hạn chế, thiếu sót; kiểm điểm cá nhân, đơn vị có liên quan trong quản lý, sử dụng nhà, đất công.

Quận 5 phải chấm dứt tình trạng cho thuê lại, sử dụng không đúng mục đích thuê; xử lý dứt điểm 25 địa chỉ nhà, đất công sử dụng không đúng phương án sắp xếp. Tình trạng sử dụng nhà, đất công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết mà không có đề án phải chấm dứt.

UBND TP.HCM yêu cầu UBND Quận 5 thực hiện đúng phương án sắp xếp lại, xử lý với 86 địa chỉ nhà, đất công (75 trường hợp đang thực hiện và 11 trường hợp chưa thực hiện). Quận phải đề xuất phương án xử lý với 164 địa chỉ nhà, đất công để Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt phương án xử lý.

Số tiền cho thuê lại một phần nhà, đất công của 31 đơn vị sự nghiệp công lập cần được kiểm tra tính hợp pháp. Các khoản chi không đúng mục đích, đối tượng sẽ được thu hồi nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, quận 5 phải giải quyết dứt điểm 16 đơn phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra TP.HCM kiểm điểm, rút kinh nghiệm với Chủ tịch UBND Quận 5 và Giám đốc Sở Tài chính thời kỳ có liên quan giai đoạn thanh tra. Trong 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo, các đơn vị phải hoàn thành và báo cáo UBND cùng Thanh tra TP.HCM.

XT

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh