THỨ TƯ, NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2022 01:10

TP.HCM phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

(Dân sinh) - UBND TP.HCM phát động phong trào thi đua “Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030” nhằm hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc phát động phong trào thi đua “Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2021 - 2030”. 

Theo đó, mục đích chương trình nhằm hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần cùng tham gia “xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước”. 

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính; khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chương trình phát triển thanh niên. 

TP.HCM hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao.

TP.HCM hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao.

Để thực hiện mục đích trên, TP.HCM cũng đề ra một số giải pháp như: Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thanh niên đến các cấp, các ngành, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên. 

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội khác trên địa bàn TP trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình, tham gia quản lý nhà nước và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên, phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030”.

XT

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh