THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2023 12:06

TP.HCM yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm công khai, minh bạch

(Dân sinh) - UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành TP, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 1283/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Theo đó, UBND TP yêu cầu việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh sai sót; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.  

Cơ quan, đơn vị, cá nhân lập, thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đúng quy định trước pháp luật. 

TP.HCM chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

TP.HCM chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

UBND TP.HCM giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch này; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND TP tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tham mưu UBND TP bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.  

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND TP ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐ-TB&XH; quyết định ủy quyền của UBND TP cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Sở Tài chính kết thúc đợt chi trả, tổng hợp nhu cầu kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ, phần ngân sách địa phương đảm bảo, phần đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ; báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, cân đối kinh phí.   

BHXH TP.HCM chịu trách nhiệm hướng dẫn cơ quan BHXH TP Thủ Đức và các quận, huyện xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động trên địa bàn quản lý theo quy định.  

Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc lập hồ sơ và chi trả chế độ hỗ trợ cho người lao động. 

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện thẩm định, xét duyệt đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp và ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo việc thực hiện chi trả hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. 

Công an TP chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Công an TP Thủ Đức, các quận, huyện và phường, xã, thị trấn tổ chức nắm tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ. Cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin người lao động, kịp thời báo cáo tham mưu cấp có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách.

XT

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh