Theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2022, đã sửa đổi quy định về trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng lao động tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau.

Empty

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy để cập nhật đầy đủ thông tin theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Empty
2000px 2 (1)

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

06/06/2022