CHỦ NHẬT, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2023 01:55

Trình tự thủ tục hỗ trợ dành cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Xin hỏi trình tự thủ tục hỗ trợ dành cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào tại chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Bà Nguyễn Thị Hòe (Đông Anh, Hà Nội) có câu hỏi như sau: Xin hỏi trình tự thủ tục hỗ trợ dành cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào tại chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì trình tự, thủ tục, hình thức gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thực hiện như sau:

- Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

- Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu hỗ trợ theo quy định khoản 2 Điều này.

- Hình thức thực hiện:

+ Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

+ Thông qua dịch vụ bưu chính.

+ Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh