CHỦ NHẬT, NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2023 10:15

Trình tự tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Trình tự tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân được quy định tại Điều 14 Thông tư 55/2019/TT-BCA như sau.

 Bước 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển chọn:

Căn cứ chỉ tiêu được Bộ trưởng Bộ Công an duyệt, cơ quan tổ chức cán bộ của Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân của đơn vị, địa phương mình trình thủ trưởng đơn vị, địa phương phê duyệt.

Nội dung kế hoạch cần thể hiện rõ số lượng, chuyên ngành, bậc đào tạo cần tuyển, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện.

 Bước 2: Thông báo tuyển chọn và tiếp nhận hồ sơ:

- Căn cứ kế hoạch tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân được thủ trưởng đơn vị, địa phương phê duyệt, cơ quan tổ chức cán bộ thông báo công khai trên ít nhất một trong các phương tiện thông tin đại chúng là báo nói, báo viết, báo hình, đồng thời phải đăng trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thủ tục hồ sơ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

Riêng tuyển cho các đơn vị nghiệp vụ cần giữ bí mật về người định tuyển, thì chỉ thông báo để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, địa phương giới thiệu người dự tuyển;

- Cơ quan tổ chức cán bộ bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ.

Nơi tiếp nhận hồ sơ cần niêm yết đầy đủ những thủ tục cần thiết để người dự tuyển nộp hồ sơ được thuận lợi.

Chỉ tiếp nhận những hồ sơ đúng với nhu cầu và đảm bảo thủ tục theo quy định, những trường hợp không đảm bảo thì trả lại ngay cho người nộp hồ sơ.

Khi tiếp nhận hồ sơ, phải lập sổ theo dõi ghi rõ thông tin về người dự tuyển, thứ tự nộp hồ sơ;

- Thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo tuyển chọn.

 Bước 3: Thành lập Hội đồng tuyển chọn và tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển:

- Kết thúc nhận hồ sơ tại bước 2, cơ quan tổ chức cán bộ báo cáo thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn để thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 10 Thông tư 55/2019/TT-BCA.

- Hội đồng tuyển chọn căn cứ quy định tại các điều 10, 11 và 12 Thông tư 55/2019/TT-BCA tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo chỉ tiêu được giao.

Bước 4: Thông báo kết quả tuyển chọn

- Chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ khi tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển xong, Hội đồng tuyển chọn phải niêm yết công khai và gửi thông báo kết quả tuyển chọn bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký hoặc liên hệ để người dự tuyển trực tiếp nhận thông báo tại cơ quan tổ chức cán bộ của Công an đơn vị, địa phương.

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả tuyển chọn, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

Hội đồng tuyển chọn có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại Khoản này.

infographic 6 (1)

 Bước 5: Quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Sau khi thực hiện các quy định tại bước 4, Hội đồng tuyển chọn thống nhất danh sách những người trúng tuyển trong kỳ tuyển chọn, báo cáo cấp ủy và lãnh đạo đơn vị, địa phương cho ý kiến, trước khi trình thủ trưởng đơn vị, địa phương ra quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 55/2019/TT-BCA, trước khi cơ quan tổ chức cán bộ đề xuất thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định phải yêu cầu người dự tuyển nộp quyết định xuất ngũ hoặc chuyển ngành hoặc văn bản đồng ý cho chuyển công tác của thủ trưởng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ.

Bước 6: Công bố quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương ban hành quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, cơ quan tổ chức cán bộ phải thông báo bằng văn bản đến công dân thời điểm có mặt tại cơ quan, đơn vị để nhận nhiệm vụ và chủ trì, phối hợp với đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ tổ chức công bố và trao quyết định cho người được tạm tuyển, tuyển chọn vào Công an nhân dân;

- Quyết định tuyển chọn, tạm tuyển công dân vào Công an nhân dân phải đồng thời gửi Cục Tổ chức cán bộ 1 bản (bản chính) để phục vụ công tác quản lý.

BP (tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh