THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023 07:50

Trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế năm 2023

Theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (bổ sung bởi Nghị định 91/2022/NĐ-CP), người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp dưới đây.
infographic 6 (1)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh