THỨ BẨY, NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2023 02:25

Du lịch cộng đồng Du Già, Hà Giang

04/05/2023 13:17
Những năm qua, mô hình “du lịch cộng đồng” tại Hà Giang có bước phát triển mạnh mẽ, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Nhờ đó, đời sống kinh tế - xã hội của vùng đất Hà Giang có nhiều khởi sắc. Có thể nói, Hà Giang là hình mẫu về sự thành công của phát triển du lịch cộng đồng ở nước ta.
Theo VTV