THỨ SÁU, NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2023 12:18

Gieo hạnh phúc trên non cao

07/12/2022 15:26
Ở những nơi không điện, không đường, không nước thì những trẻ em cũng vẫn phải cần biết con chữ. Các thầy giáo, cô giáo phải mang lớp học đến tận các thôn bản.
.